Условия за ползване

Ползването на тази уеб-страница на фирма Стадекс България ООД /наречена по-нататък в текста Стадекс/ е регламентирано от посочените по-долу условия. Моля предварително да ги прочетете внимателно. С ползването на уеб-страницата Вие декларирате, че сте съгласни с тях.

Ако при ползването на страницата въведете, респективно препратите лична информация, Вие декларирате с това съгласието си, че тази информация може да бъде третирана по правилата на декларацията на защита на данните на Стадекс.

Стадекс може да актуализира или променя по всяко време тези условия. Те са обвързващи в съответната им редакция. Ако на тази страница се съдържат по- специални правила, те имат преимущество пред условията за ползване.

Защита на авторските права

Стадекс е изключителен собственик на идеята и осъществяването на сайта www.probivane-na-ushi.com.

Авторските права върху съдържанието и всички публикации на този сайт притежава Стадекс България ООД и/или на неговите партньори.

Правата върху разположените на сайта текстове, изображения,лога, картинки, снимки, документи, бази данни, фотографии, търговски марки, имена и друга информация или рекламни материали и приложения, са защитени от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и на останалото приложимо законодателство. Всяко тяхно използване изисква предварителното съгласие на Стадекс.

Стадекс Ви разрешава разглеждането, свалянето и временното запаметяване на отделна информация и страници от този сайт само за нетърговско използване. Сайтът на Стадекс е предназначен изключително за лична некомерсиална употреба. Потребителят и посетителят не може да копира и използва информация от сайта за комерсиални цели, без знанието и писменото разрешение на Стадекс. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация от него. Това е валидно също и за репродукцията, трайното запаметяване или изпращане на съдържания от сайта на други лица.

Всяко използване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и сваляне на част или цялото съдържание на сайта, без изричното разрешение на Стадекс и/или на неговите партньори, е забранено. Стадекс си запазва правото да предприеме съдебни действия срещу подобни нарушения съобразно предвидения от закона ред.
Използването на материали от страницата на http://www.probivane-na-ushi.com, подлежи на утвърдените ограничения и условия за ползване, освен ако с договор не е уговорено друго.

Всички права са запазени!

Тренд – блог

Тренд – блогът на Стадекс разрешава на потребителите на този сайт да изпращат коментари. Стадекс не приема коментари, противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката или добрите нрави. Към това се числят особено коментари:

• с неприлично и обидно поведение
• съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека,
• пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия,
• проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология,
• с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което нарушава нормите на морала и добрите нрави,
• чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна,
• представляващи търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация,
• предмет на авторското право, освен в случаите на притежаване на това право или със съгласието на неговия носител,
• нарушаващи каквито и да били имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други,
• накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда,
• съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права,
• нарушаващи други законови забрани, установени с императивни норми

При установени нарушения Стадекс си запазва правото да блокира съответния потребител временно или трайно да дава коментари, респективно да изтрие коментара. Преценката за това се извършва единствено от Стадекс. Функцията на коментара е да служи за обмяна на информация между Стадекс и потребителите. Забранено е коментарите да имат рекламен характер, респективно комерсиални цели, да съдържат спам или друга неправомерна информация. Забранява се публикуването на правнозащитени авторски съдържания. Забранява се в коментарите да се публикуват лични данни като адреси, телефонни номера или и-мейл-адреси. Моля имайте предвид, че Вашият коментар най-напред трябва да бъде одобрен от Стадекс.

Линкове към други уеб – страници

Съдържащите се на този сайт линкове към други уеб-страници са представени от нас под формата на оферти за услуги. При кликане върху съответния линк, Вие напускате сайта на Стадекс. Достъпът до външна уеб – страница чрез даден линк става на Ваша лична отговорност. Използването на тези външни уеб–страници става на отговорност на съответния потребител. При първоначалното публикуване на външните линкове на този сайт Стадекс е извършила проверка относно съдържанието на външната уеб-страница. Към момента на проверката не са установени законови нарушения. Стадекс не носи отговорност относно актуалното и бъдещото оформяне и съдържание на свързаните към сайта външни уеб-страници. Стадекс не извършва постоянен контрол на тези външни линкове без конкретни данни за наличие на правонарушения. В случай на установяване на такиви, външните линкове подлежат на изтриване. Поставянето на линкове към външни уеб-сайтове не означава, че Стадекс си присвоява информацията, съдържаща се в тях. Това не означава и, че Стадекс прави реклама на тези продукти, услуги, съдържания и информация или че съществува връзка от Стадекс към тях.

Изключване на гаранция

Информацията на този сайт е на разположение на потребителя без наличието на каквато и да е гаранция относно истинността, пълнотата и достоверността на публикуваните материали, както и относно техните съдържанията, свързани с нарушаването на права на трети лица и интелектуалната собственост. Стадекс дава изцяло необвързващи указания и информация за грижите, които следва да бъдат положени при пробиването на ушите. Те трябва да се разбират като козметични, а не като медицински указания. На разположение на потребителя е изцяло неспециализирана и непрофесионална информация. Стадекс подчертава, че съдържащата се на сайта информация в никакъв случай не може да замести консултацията или лечението от лекар, както и че не трябва да бъде разбрана като подкана към самодиагноза, самолечение или нелечение на възможно заболяване/страдание.

Стадекс може да промени съдържанията на този сайт по всяко време, без предварително оповестяване. Стараем се да актуализираме информацията, но не сме задължени и не носим отговорност за това. Стадекс не поема гаранция за възможността за свързване, за техническото използване и за липсата на вируси в интернет-страниците, респективно в данните, които се предават.

Отговорност

Рискът от ползването на съдържанията, предоставени на разположение на този сайт, се поема единствено от потребителя. Стадекс не поема никаква гаранция за възможни щети, освен при наличие на умисъл и законово регламентирана отговорност. Стадекс не поема никакви разходи за Вашите уреди или данни, ако те се увредят при ползването на този сайт.

Приложимо право

Приложимото право по въпросите, свързани с използването на този сайт, е законодателството на Република България. Компетентен съд за всички правни спорове е съдът по седалището на фирма Стадекс Европа ООД.

Стадекс не е отговорна за това дали съдържанията на този сайт са подходящи за ползване извън България или достъпът до информацията на този сайт е допустим извън България. Достъпът става по собствено желание и на собствен риск на съответния потребител. Потребителят носи лична отговорност за спазването на българското законодателство.

Да останем във връзка

twitter Последвайте ни в Twitter.

Стадекс® фенкуб във Facebook Стадекс® фенкуб във Facebook

email Изпратете ни съобщение

pinterest Посетете ни в Pinterest.

@StudexMe on Twitter

Толкова е лесно: