Декларация за защита на данните

Декларация за защита на данните

Защита на данни

Зашитата на Вашата частна сфера  е важна за Стадекс Европа ООД. За това тук Ви информираме  относно нашата защита на данни.

Използването на тази уеб – страница на Стадекс Европа ООД   е възможно по принцип без каквото и да е даване на лични данни. Обработката на личните данни би могла обаче да бъде необходима, ако  дадено лице би искало да претендира за определено обслужване чрез тази уеб – страница. Ако това е необходимо и ако за това съществува законно основание, ние най-напред молим касаещото се лице  за позволение.

Обработката на личните данни на касаещото се лице /например име, адрес, и-мейл – адрес или телефонен номер/ става съгласно Основната наредба за защита на данни на Европейския съюз (EU – DSGVO) и валидните за Стадекс Европа ООД национални определения за защита на данни.  С тази декларация за защита на данни Ви информираме относно вида, обхвата и целта на снетите от нас, използвани и обработени лични данни. Освен това информираме с това касаещите ги лица относно правата им.

Упътване за пренасяне на данни в интернет

Въпреки че Стадекс Европа ООД се грижи да защити по възможност добре личните данни с многобройните си технически и организаторски мерки, ние изрично даваме упътване, че прехвърлянето на данни в интернет /например при комуникация по и-мейла/  може да покаже празнини в сигурността  и не може да бъде защитено без празнини от вмешателство на трети лица. За това дадено касаещо се лице може да ни препредаде  лични данни също и по алтернативни пътища, например по телефона.

Упътване за професионално използване на данни за контакт на тази уеб –страница

Използването на данни за контакт от импресума или други страници на тази уеб – страница за професионална реклама изрично не е желателно, освен ако Стадекс Европа ООД не е дала преди това писменото си позволение или ако  вече има съществуващо бизнес – отношение.  Стадекс Европа ООД и всички упоменати на тази уеб – страница лица  възразяват с настоящето за всяко комерсиално използване и препредаване на данните им.

Разясняване на използваните понятия

В тази декларация за защита на данни на Стадекс Европа ООД ние използваме следните понятия съгласно Основната наредба за защита на данни на Европейския съюз (EU – DSGVO):

Лични данни са всички информации, които се отнасят до идентифицирано или можещо да се идентифицира физическо лице /по-нататък „касаещото се лице“/. Дадено физическо лице се разглежда като „можещо да се идентифицира“,  когато може да се идентифицира директно или индиректно, особено посредством причисляването към дадено разпознаване като например име, към личен номер, към данни за местоположение, към онлайн- разпознаване или към един или повече особени белези, които са израз на физическата, физиологичната,  психическата, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Касаещо се лице е всяко идентифицирано или можещо да се идентифицира физическо лице, чийто лични данни  се обработват от отговорника по обработването.

Обработка е  всеки извършен с или без помощта на автоматизиран метод процес, или  всяка такава поредица от процеси във връзка с личните данни, като снемането, обхващането, организацията, подреждането, запаметяването, приспособяването или променянето, подбирането, запитването, използването, разкриването чрез предаване, разпространяването или друга форма на предоставяне, уравняването или свързването, изтриването  или унищожаването.

Ограничаване на обработката е маркирането на запаметени лични данни с цел да се ограничи бъдещото им обработване.

Профилиране  е всеки вид автоматизирано обработване на лични данни, който се състои в това,  тези лични данни да се използват за оценяването на определени лични аспекти, които се отнасят до дадено физическо лице, особено за анализирането или прогнозирането на аспекти относно  работната му дееспособност, икономическото състояние, здравето, личните предпочитания, интересите, благонадеждността, поведението, местопребиваването или промяната на местоположението на това физическо лице.

Псевдонимизация е обработката на лични данни по такъв начин,че личните данни  не могат да се причислят  на специфично лице без привличане на допълнителни информации, доколкото тези допълнителни информации се съхраняват отделно и подлежат на технически и организаторски мерки, които гарантират, че личните данни няма да бъдат причислени на идентифицирано или можещо да се идентифицира физическо лице.

Отговорник е физическото или юридическото лице, служба, институция или друга служба, която сама или съвместно с други взима решение за целите и средствата на обработката на лични данни. Ако целите и средствата на това обработване са определени от правото на Съюза или правото на страните – членки,  отговорникът може, респективно определени критерии по негово определяне  могат да бъдат предвидени по правото на Съюза или правото на страните- членки.

Обработващ поръчките  е физическо или юридическо лице, служба, институция или друга служба, която  обработва личните данни по възложение на отговорника.

Получател е физическо или юридическо лице, служба, институция или друга служба, на която се разкриват лични данни, независимо от това, дали при получателя се касае за трето лице или не. Службите, които в рамките на определено възложение за проучване по правото на Съюза или правото на страните – членки е възможно да получат лични данни, все пак не се считат за  получател.

Трето лице е физическо или юридическо лице, служба, институция или друга служба извън касаещото се лице,  отговорника, обработващия поръчките и лицата, които са оправомощени да обработват лични данни  под непосредствената отговорност на отговорника или обработващия поръчките.

Позволение е всяко, дадено доброволно от касаещото се лице за определения случай по информиран начин и без недоразумение засвидетелстване на волята,  под формата на декларация или друго еднозначно потвърдено действие, с което касаещото се лице дава да се разбере, че  то е съгласно с обработката на касаещите го лични данни.

Име и адрес на отговорника за обработката

Отговорник в смисъла на Основната наредба за защита на данни (EU – DSGVO), респективно на други валидни закони за защита на данни в страните – членки на Европейския съюз и други  правни определения за защита на данни е:

Стадекс Европа ООД

Нордринг 1

90542 Екентал – Нюрнберг,

Германия

Телефон: +49-9126-2563-0

И-мейл: info@ohrlochstechen.info

Уеб – страница: ohrlochstechen.info

Контакт чрез тази уеб – страница:

Ако дадено касаещо се лице започне контакт с нас по и-мейла или чрез формуляр за контакт на тази уеб – страница, така препратените лични данни се обработват от Стадекс Европа ООД. Тези лични данни  се запаметяват за обработка на молбата  или за контакт с лицето, например, за отговор на въпроси. С подаването на информацията си по комуникационните канали /например и-мейл адрес или телефонен номер/ касаещото се лице позволява,  ние да можем да контактуваме с него за обработка на молбата му също и чрез този комуникационен канал.

За целите на обработката на молбата на касаещото се лице, отговорникът за обработката може да нареди по-нататъшното подаване на личните данни на лице, обработващо възложението. Например подаването по-нататък на данните за адреса на касаещото се лице до колетна служба за изпращането на награда от лотарийна игра,  в която касаещото се лице е участвало на доброволна основа.

„Бисквитки“

Тази уеб- страница на Стадекс Европа ООД  използва „бисквитки“. „Бисквитките“ са малки текстови бази данни, които се изпращат чрез уеб-  сървър до уеб – браузъра на потребителя и се запаметяват на крайния уред на потребителя. „Бисквитките“ се използват от много уеб – страници и сървъри. Някои „бисквитки“ са така наречените „сесийни бисквитки“. Те остават на крайния уред и правят възможно уеб- страницата, респективно сървърът да разпознаят индивидуалния браузър на потребителя при следващото влизане.  С помощта на еднозначен признак („Cookie-ID“) следователно браузърът на касаещото се лице може да бъде различен и идентифициран от другите.

Използването на „бисквитки“ ни помага, да оформим тази уеб – страница приятно за потребителя и да оптимизираме нашите информации и оферти в смисъла на нашите потребители.

Относно  индивидуалните настройки на браузъра си касаещото се лице може да регулира използването на „бисквитки“  за посещаваните от него уеб – страници.  То може например да възрази на поставянето на „бисквитки“ чрез нашата уеб – страница или да изтрие вече поставените „бисквитки“. Това е възможно във всички бързи уеб – браузъри. Отхвърлянето на „бисквитките“ може във всеки случай да повлияе на фунционалността на уеб –страницата.

Обхващане на общи данни и информации

Тази уеб –страница на Стадекс Европа ООД обхваща при всяко посещаване от страна на касаещото се лице  или автоматизирана система поредица от общи данни и информации, които  са запаметени в логовете на сървъра.

Могат да бъдат обхванати:

-Използваните типове браузъри и версии

-Използваната   от системата за достъп работна система

-Уеб – страницата, от която системата за достъп се  насочва към нашата уеб – страница /“Referrer“/

-Под-страниците, които се задействат на нашата уеб – страница чрез системата за достъп.

-Датата и часът на достъпа до уеб – страницата

-Адрес на интернет –протокол /IP – адрес/

-Интернет- доставчика на системата за достъп.

-Други подобни данни и информации, които  служат за отбиване на опасност в случай на нападение върху нашите IT – системи.

Тези общи данни и информации не служат на Стадекс Европа ООД за това, да извежда изводи за касаещото се лице. Те се запаметяват отделно от предадените от касаещото се лице лични данни и служат за следните, предимно статистически цели:

-Коректно подготвяне на съдържанията на нашата уеб – страница,

-Оптимизиране на съдържанията на нашата уеб – страница, както и на рекламата за тази уеб – страница

-Гаранция за безпроблемна функция на нашите IT – системи и уеб – инфраструктура.

-Подготвяне на законно- необходими информации на службите за наказателно преследване в случай на нападение върху нашите IT – системи, респективно по разпореждане.

Рутинно изтриване и блокиране на лични данни

Отговорният за обработката  обработва и запаметява личните данни на касаещото се лице само за времето, което е необходимо за постигане на целите на запаметяването и доколкото  това е било предвидено от Европейските директиви и наредби или друг законодател в законите или наредбите, на които подлежи отговорният за обработката.

Ако целта на запаметяването отпадне или отпадне предписаният от Европейските директиви и наредби или от друг меродавен законодател  срок за запаметяване,  личните данни се блокират или изтриват  рутинно и съгласно законните наредби.

Права на касаещото се лице

Право на потвърждение

Всяко касаещо се лице има определеното от Европейските директиви и наредби право, да изиска от отговорния за обработката потвърждение за това, дали ще се обработват  касаещи него лични данни.Ако дадено касаещо се лице би желало да претендира за това право на потвърждение, то може по всяко време да се обърне за това към нашия  служител, на който е възложена защитата на данни, или към друг сътрудник на отговорника за обработката.

Право на сведение

Всяко, касаещо се от обработката на лични данни лице има гарантираното от Европейските директиви и наредби право,  да получи по всяко време от отговорника за обработката безплатно сведение за запаметените на негово име лични данни и копие от това сведение.  Освен това според Европейските директиви и наредби на касаещото се лице се полага сведение относно следните информации:

-Целите на обработка

-Категориите лични данни, които се обработват

-Получателят или категориите получатели, спрямо които са били разкрити личните данни или още се разкриват, особено при получатели в трети страни или при международни организации.

-В случай, че е възможно – планираното времетраене, за което се запаметяват личните данни, или, в случай че това не е възможно – критериите за установяване на това времетраене.

-Съществуването на право за коригиране или изтриване на касаещите лицето лични данни или за ограничаване на обработката от страна на отговорника или право на възражение спрямо тази обработка.

-Съществуването на право за оплакване пред служба за надзор,

– Ако личните данни не са снети при касаещото се лице: всички разполагаеми информации за произхода на данните.

– Съществуването на  автоматизирано намиране на решение, включително профилиране съгласно член 22, абзац 1 и 4 от  DSGVO и – най-малко в тези случаи – изразителни информации относно съдържащата се логика, както и важността и целяните въздействия на една такава обработка за касаещото се лице.

Освен това касаещото се лице има право на сведение за това, дали  са препредадени лични данни до трета държава или до международна организация. Ако случаят е такъв, тогава касаещото се лице има право, да получи сведение за  подходящите гаранции във връзка с препредаването.

Ако дадено касаещо се лице би желало да претендира за това право за получаване на сведение, то може да се обърне по всяко време към нашия сътрудник по защитата на данни или към друг сътрудник на  отговорния по обработката.

Право на коригиране

Всяко, касаещо се от обработката на лични данни лице има гарантираното от Европейските директиви и наредби право, да изиска незабавното коригиране на касаещите го неправилни лични данни. Освен това  касаещото се лице има право, взимайки предвид целите на обработката, да изиска  допълването на непълни лични данни- също и посредством допълнителна декларация.

Ако дадено касаещо се лице би желало да претендира за това право на коригиране, то може да се обърне по всяко време към нашия сътрудник по защитата на данни или към друг сътрудник на  отговорния по обработката.

Право на изтриване /право „да бъдеш забравен“/

Всяко, касаещо се от обработката на данни лице има гарантираното от Европейските директиви и наредби право, да изиска от отговорника, касаещите го лични данни да бъдат незабавно изтрити, доколкото го касае една от следните причини и доколкото обработката не е необходима:

-Личните данни  са били снети за такиви цели или обработени по друг начин,  за което повече не са необходими.

-Касаещото се лице оттегля позволението си,  на което се е опирала обработката съгласно член 6, абзац 1, буква а от DSGVO или член 9, абзац 2, буква а от DSGVO и липсва друго правно основание за обработката.

-Касаещото се лице  подава възражение съгласно член 21, абзац 1 от DSGVO спрямо обработката, и няма налични първостепенни оправдани причини за обработката, или касаещото се лице подава възражение спрямо обработката съгласно член 21 абзац 2 от DSGVO.

-Личните данни са били неправомерно обработени.

-Изтриването на личните данни  е необходимо за изпълнението на правно задължение по правото на Съюза или правото на страните- членки,  на което право подлежи отговорникът.

-Личните данни са били  снети относно предложени услуги на информационното сдружение съгласно член 8, абзац 1 от DSGVO.

Доколкото е валидна една от горните причини  и дадено касаещо се лице би желало да се разпореди изтриването на лични данни, които са запаметени при Стадекс Европа ООД, то може да се обърне по въпроса по всяко време към нашия служител по защитата на данните или към друг сътрудник на отговорния за обработката.  Сътрудникът по защитата на данните на Стадекс Европа ООД или друг сътрудник ще нареди изтриването да се извърши незабавно.

Ако личните данни са оповестени от Стадекс Европа ООД и  ако нашето предприятие, като отговорник е задължено за изтриването на личните данни съгласно член 17, абзац 1 от DSGVO, тогава  Стадекс Европа ООД, взимайки предвид разполагаемата технология и разходите по изпълнението  – ще предприеме подходящи мерки, също и от технически вид,  за да съобщи на други отговорници по обработката на данни, които обработват оповестените данни, че касаещото се лице е изискало от тези други отговорници по обработката на данни изтриването на всички линкове към тези лични данни или копия или репликации на тези лични данни, доколкото обработката не е необходима. Сътрудникът по защитата на данни на Стадекс Европа ООД или друг сътрудник ще разпореди необходимото в единичния случай.

Право за ограничаване на обработката

Всяко, касаещо се от обработката на лични данни лице  има гарантираното от Европейските директиви и наредби право,  да изиска от отговорника ограничение на обработката, ако има някоя от следните предпоставки:

-Правилността на личните данни се оспорва от касаещото се лице, и то за времетраене, което прави възможно на отговорника да провери правилността на личните данни,

-Обработката е неправомерна, касаещото се лице отхвърля изтриването на личните данни и изисква вместо това ограничение на използването на личните данни.

-Отговорникът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработката, касаещото се лице се нуждае все пак от тях за предявяване на претенции, упражняване или защитаване на правни претенции.

-Касаещото се лице е внесло възражение срещу обработката съгласно член 21, абзац 1 от DSGVO и още не е установено, дали основанията на отговорника надтежават  спрямо тези на касаещото лице.

Доколкото съществува една от горните предпоставки и дадено касаещо се лице би желало да изиска ограничаването на лични данни, които са запаметени при Стадекс Европа ООД, то може да се обърне по въпроса по всяко време към нашия сътрудник по защитата на данни или към друг сътрудник на отговорника за обработването. Сътрудникът по защитата на данни на Стадекс Европа ООД или друг сътрудник ще разпореди ограничаването на обработката.

Право за възможност за прехвърляне на данни.

Всяко касаещо се от обработката на лични данни лице има гарантираното от Европейските директиви и наредби право,  да получи касаещите го лични данни, които са били предоставени от касаещото се лице на даден отговорник, в структуриран, подходящ и машинно – четящ се формат. Освен това лицето има право, да препредаде тези данни на друг отговорник, без пречки от страна на отговорника, на който личните данни вече са били предоставени, доколкото обработката почива на позволение съгласно член 6, абзац 1 , буква а от DSGVO или член 9, абзац 2, буква а от DSGVO или върху договор съгласно член 6, абзац 1, буква б от DSGVO и обработката става посредством автоматизиран метод, доколкото обработката не е необходима за уреждането на задача, която е от обществен интерес или  става при упражняване на обществена власт,  която е била прехвърлена на отговорника.

Освен това касаещото се лице  има право съгласно член 20, абзац 1 от DSGVO при упражняване на правото си за възможност за прехвърляне на данни да въздейства,  личните данни  да бъдат препредадени директно от единия отговорник на друг, доколкото това е технически възможно и доколкото  от това не се накърняват правата и свободите на други лица.

За предявяване на правото за възможност за прехвърляне на данни касаещото се лице може да се обърне по въпроса по всяко време към назначения от Стадекс Европа ООД  сътрудник по защитата на данни или към друг сътрудник.

Всяко, касаещо се от обработката на данни лице има гарантираното от Европейските директиви и наредби право,  по причини, които се получават от неговата особена ситуация,  да предяви възражение по всяко време срещу обработката на касаещите го лични данни, която става въз основа на член 6, абзац 1, букви е или f от DSGVO. Това е валидно също и за базиращо се на тези определения профилиране.

Стадекс Европа ООД не обработва повече личните данни в случай на възражение, освен ако можем да докажем наложителни  причини за защита за обработката, които надделяват над интересите, правата и свободите на касаещото се лице, или ако обработката служи за предявяване, упражняване или защита на правни претенции.

Ако Стадекс Европа ООД обработва лични данни, за да върши директна реклама, касаещото се лице има право, да предяви възражение по всяко време срещу обработката на личните данни за целите на такава реклама. Това е валидно също и за профилирането, доколкото то  е във връзка с такава директна реклама. Ако касаещото се лице възрази спрямо Стадекс Европа ООД за обработката за целите на директната реклама, тогава Стадекс Европа ООД няма да обработва личните данни повече за тези цели.

Освен това касаещото се лице има правото, поради причини, които се получават от особената му лична ситуация да внесе възражение спрямо касаещата го обработка на личните му данни, която се извършва при Стадекс Европа ООД за научни или исторически изследователски цели или за статистически цели съгласно член 89, абзац 1 от DSGVO, освен ако  една такава обработка е необходима за изпълнение на задача от обществен интерес.

За упражняване на правото на възражение касаещото се лице може да се обърне директно към сътрудника по защита на данни на Стадекс Европа ООД или към друг сътрудник. Касаещото се лице освен това е свободно да реши,  във връзка с използването на услуги на информационното сдружение, независимо от Директива 2002/58/ЕО да упражни правото си на възражение посредством автоматизиран метод, при който се използват технически спецификации.

Автоматизирани решения в единичен случай, включително профилиране

Всяко касаещо се от обработката на лични данни лице  има гарантираното от Европейските директиви и наредби право,  да не бъде подложено на решение, почиващо само на автоматизирана обработка – включително профилиране – което разгъва спрямо него правно действие или го накърнява значително по подобен начин, доколкото решението

  • Не е необходимо за сключването или изпълнението на договор между касаещото се лице и отговорника, или
  • Е допустимо въз основа на правните наредби на Съюза  или страните – членки, на които подлежи отговорника и тези правни наредби съдържат подходящи мерки за запазване на правата и свободите, както и на оправданите интереси на касаещото се лице или
  • Е последвало с изричното позволение на касаещото се лице.

Ако решението

  • е необходимо за сключването или изпълнението на договор между касаещото се лице и отговорника, или
  • става с изричното позволение на касаещото се лице,

Стадекс Европа ООД предприема подходящи мерки, за да запази правата и свободите, както и оправданите интереси на касаещото се лице, към което принадлежи най-малко правото за издействане на  намесата на дадено лице от страна на отговорника, за изложение на собствената гледна точка и обжалване на решението.

Ако касаещото се лице би желало да  предяви претенции за права относно автоматизирани решения, то може да се обърне по всяко време по въпроса към нашия сътрудник за защита на данните или към друг сътрудник на отговорника за обработването.

Право за отменяне на правно позволение  за защита на данни

Всяко касаещо се от обработката на данни лице има гарантираното от Европейските директиви и наредби право, да отмени по всяко време позволението за обработка на личните данни.

Ако касаещото се лице би желало да предяви правото си за отменяне на дадено позволение, то може да се обърне по всяко време по въпроса към нашия сътрудник за защита на данните или към друг сътрудник на отговорника за обработването.

Защита на данни при кандидатури

Отговорникът за обработката снема и обработва личните данни на кандидати за целите на развитието на процедурата по кандидатстване. Обработката може да стане по електронен път.  Такъв може да бъде особено случаят, когато даден кандидат  предава съответните документи за кандидатстване по електронен път, например по и-мейл, до отговорника по обработването. Ако отговорникът по обработването сключи договор за назначаване с даден кандидат, предадените данни се запаметяват за целите на развитието на трудовото взаимоотношение, съблюдавайки законните наредби. Ако от страна на отговорника за обработването не се сключи договор за назначаване с кандидата, документите за кандидатстване се изтриват автоматично два месеца след оповестяване на решението за отказ, доколкото на изтриването им не противостоят други оправдани интереси на отговорника по обработването.  Друг оправдан интерес в този смисъл е например задължение за доказване в дело по Общия закон за еднаквото третиране /AGG/.

Определения за защита на данни за внедряване и използване на Google Analytics с функция на анонимизиране

Отговорникът за обработката  е интегрирал на тази уеб – страница компонентите Google Analytics с функция на анонимизиране.  Google Analytics е служба за уеб – анализ. Уеб – анализ е снемането, събирането и оценяването на данни относно поведението на посетители на уеб – страници. Една служба за уеб – анализ обхваща между другото и данни за това, от коя уеб – страница дадено касаещо се лице е дошло на дадена уеб-страница /така наречения „Referrer“/,  на кои под-страници на уеб – страницата е влизало или колко често и за колко време е разглеждало дадена под- страница. Уеб – анализът  се внедрява предимно за оптимизиране на дадена уеб – страница и за анализ „разходи – ползи“  от рекламата по интернет.

Дружеството- оператор на компонентите Google Analytics е Google  Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Отговорникът за обработката използва за уеб- анализа чрез Google Analytics добавката „_gat.anonymizeIp“. Посредством тази добавка   IP – адресът на интернет – връзката на касаещото се лице се съкращава и анонимизира от Гугъл , ако достъпът до нашите уеб – страници става от страна- членка на Европейския съюз или от друга договорна държава по спогодбата за Европейското икономическо пространство.

Целта на компонентите на Google Analytics е анализа на потоците посетители на нашата уеб – страница.  Гугъл използва придобитите данни и информации между другото и за това, да оцени използването на нашата уеб – страница, за да  съставя за нас онлай- доклади, които  показват активностите по нашите уеб – страници и за да извършва и други услуги във връзка с използването на нашата уеб – страница.

Google Analytics поставя „бисквитка“  на информационно- технологичната система на касаещото се лице. Какво значи „бисквитки“ беше вече изяснено по-горе.  С поставянето на „бисквитки“  Гугъл прави възможен анализа на използването на нашата уеб – страница. Чрез всяко повикване на някоя от единичните страници на тази уеб – страница,  която се задейства  от отговорника за обработването и на която е интегрирана компонента Google Analytics, уеб – браузърът инициира  автоматично върху информационно- технологичната система на касаещото се лице чрез съответната компонента Google Analytics препредаването на данни за целите на анализа на Гугъл . В рамките на този технически метод Гугъл получава познание относно лични данни, като например IP – адреса на касаещото се лице, които служат на Гугъл между другото и за това, да установи произхода на посетителите и да извършва изтегляния и в последствие да направи възможни пресмятанията на комисионни.

Посредством „бисквитките“ се запаметяват лични информации, например  времето на  достъп,  мястото, от което е произлязъл достъп и честотата на посещенията на нашата уеб – страница от страна на касаещото се лице. При всяко посещаване на нашите уеб – страници тези лични данни, включително IP-адреса на използваната от касаещото се лице интернет-връзка се пренасят до Гугъл в Съединените американски щати. Тези лични данни  се запаметяват от Гугъл в САЩ. При дадени обстоятелства Гугъл   препредава на трети лица снетите чрез техническия метод лични данни.

Касаещото се лице може  да предотврати по всяко време поставянето на „бисквитки“ през нашата уеб – страница, както вече беше представено по-горе, посредством съответно настройване на използвания уеб – браузър и с това да възрази трайно на  поставянето на „бисквитки“. Едно такова настройване на използвания уеб – браузър  би предотвратило също, Гугъл да постави „бисквитка“ на информационно – технологичната система на касаещото се лице. Освен това  вече поставена от Google Analytics „бисквитка“ може да бъде изтрита по всяко време чрез уеб – браузъра или други софтуерни програми.

Освен това за касаещото се лице съществува възможността,  да възрази на  обхващането от страна на Google Analytics на създадените, отнесени към използване на тази уеб – страница данни, както и на обработването на тези данни от Гугъл и да предотврати това.   За това касаещото се лице трябва да свали браузър Add – On от линка  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout и да го инсталира. Този браузър Add – On съобщава на Google analytics  чрез JavaScript, че не е разрешено да се препредават до Google Analytics данни и информации за посещенията на уеб- страници . Инсталирането на браузъра  Add-On  се оценя от Гугъл като възражение. Ако информационно- технологическата система на касаещото се лице  бъде изтрита в по-късен момент, форматирана или отново инсталирана,  трябва да последва инсталация отново на браузъра Add-On  от страна на касаещото се лице, за да се деактивира Google Analytics. Ако браузърът Add-On се деинсталира или деактивира от касаещото се лице или от друго лице, което трябва да се причисли към обсега му на власт, съществува възможността за нова инсталация или активиране отново на браузъра Add-On.

По- нататъшни информации и валидните определения за защита на данни на Гугъл  можете да свалите от  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/  и от http://google.com/analytics/terms/de.html.  Google Analytics се разяснява по-точно на линка https://www.google.com/intl/de_de/analytics.

Определения за защита на данни за внедряване и използване на Google AdWords.

Отговорникът за обработката  е интегрирал на тази уеб – страница Google AdWords. Google AdWords е служба  за интернет – реклама, която разрешава на занимаващите се с реклама да включват  обяви както  в резултатите на търсачката на Гугъл,така и в рекламната мрежа на Гугъл.  Google AdWords прави възможно на занимаващия се с реклама да установи предварително кодови думи, посредством които в резултатите от търсачката на Гугъл се индикира обява само тогава, когато използващият  извиква с търсачката релевантен на кодовата дума резултат от търсенето. В рекламната мрежа на Гугъл  обявите се разпределят посредством автоматичен алгоритъм и съблюдавайки предварително установените кодови думи.

Дружеството- оператор на службите на Гугъл  Google AdWords е Google  Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Целта на Google AdWords е рекламирането на нашата уеб – страница чрез вмъкване на релевантни на интереса реклами на уеб – страниците на трети предприемачи и в резултатите на търсачката на Гугъл.

Ако дадено касаещо се лице достигне чрез обява на Гугъл на нашата уеб- страница, на информационно- технологичната система на касаещото се лице се поставя от Гугъл така наречена „ бисквитка за реализации“.  Какво са „бисквитките“ беше вече обяснено по- горе.  Една „бисквитка за реализации“  губи валидността си след тридесет дни и не служи за идентификация на касаещото се лице.  Чрез „бисквитката за реализации“, доколкото тя още не е  изтекла, се разбира, дали са били извикани определени под- страници на нашата уеб – страница. Чрез „бисквитките за реализация“ както ние, така и Гугъл може да разбере, дали дадено касаещо се лице, което е достигнало нашата уеб – страница чрез обява  AdWords е изпълнило дадена рекламирана дейност.

Данните и информациите, снети чрез използването на „бисквитки за реализации“  се използват от Гугъл, за да се изготвят статистики на посещенията на нашата уеб- страница. Тези статистики на посещенията се използват от нас, за да разкрием общия брой на използващите, за които е посредничено  чрез обявите  AdWord, следователно да се разкрие успехът или неуспехът на съответната обява AdWords, за да можем да оптимизираме за в бъдеще нашите обяви AdWords. Нито нашето предприятие, нито други рекламни клиенти на Google AdWords  не получават информации от Гугъл, посредством които касаещото се лице да може да бъде идентифицирано.

Посредством „бисквитките за реализации“ се запаметяват лични информации, например посетените от касаещото се лице уеб – страници. При всяко посещаване на нашите уеб – страници се прехвърлят до Гугъл в САЩ според това лични данни, включително IP – адреса на използваната от касаещото се лице интернет – връзка. Тези лични данни  се запаметяват от Гугъл в САЩ. При дадени обстоятелства Гугъл препредава тези снети чрез технически метод лични данни на трети лица.

Касаещото се лице може да предотврати по всяко време поставянето на „бисквитки“ чрез нашата уеб – страница, както вече беше представено по-горе, посредством съответната настройка на използвания уеб – браузър и с това да възрази трайно на поставянето на „бисквитки“. Една такава настройка на използвания уеб – браузър би предотвратила също поставянето от Гугъл на „бисквитка за реализация“  на информационно – технологичната система на касаещото се лице.  Освен това дадена, вече поставена от Google AdWords „бисквитка“  може да бъде изтрита по всяко време чрез уеб – браузъра или друга софтуерна програма.

Освен това съществува възможност за касаещото се лице,  да възрази на отнесената към интернет реклама от Гугъл. За това касаещото се лице трябва  да влезе от всеки използван от него уеб – браузър от линка https://adssettings.google.com  и там да предприеме желаните настройки.

По- нататъшна информация и валидните определения за защита на данни на Гугъл могат да бъдат извикани на https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

Правно основание на обработката

Член 6 I, буква „а“ от DSGVO служи на нашата фирма като правно основание за ходовете на обработка, при които взимаме позволение за дадена определена цел на обработване. Ако обработката на лични данни е необходима за изпълнение на договор, по който касаещото се лице е страна по договора, какъвто е случаят например при процеса на обработка, необходим за доставката на стоки или извършването на друга услуга или насрещна услуга, обработката почива на член 6 I, буква „а“ от DSGVO. Същото е валидно и за такиви процеси на обработка, които  са необходими за изпълнението на мероприятия преди договори, например при случаи на запитвания за наши продукти или услуги. Ако нашата фирма подлежи на правно задължение, чрез което е необходима обработката на лични данни, като например изпълнението на данъчни задължения, тогава обработката се базира на член 6 I, буква „а“ от DSGVO. В редки случаи обработката на лични данни би могла да бъде необходима, за да се защитят жизнено важни интереси на касаещото се лице или на друго физическо лице. Такъв би бил например случая, когато посетител в нашата фирма се нарани и  поради това трябва да се препредадат на лекар, болница или други трети лица името му, възрастта му, данните му по здравна каса или други жизнено важни информации.  Тогава обработката  ще се базира на член 6 I, буква „а“ от DSGVO. Процесите на преработка биха могли да се базират на член 6 I, буква „а“ от DSGVO. На тази правна основа се базират процеси на обработка, които не се обхващат от друго от предварително упоменатите правни основания, ако обработката е необходима за запазване на оправдан интерес на нашата фирма или на трето лице, доколкото не надтежават интересите, основните права и основните свободи на касаещото се лице.  Такиви процеси на обработка са ни разрешени особено защото  се упоменават специално от Европейския законодател.  Той представлява особено схващането, че  даден оправдан интерес би могъл да бъде приет, ако касаещото се лице е клиент на отговорника /основание за обмисляне 47, изречение 2 от  DSGVO/.

Оправдани интереси за обработката, които  се преследват от отговорника или трето лице

Ако обработката на лични данни се базира на член 6 I, буква „а“ от DSGVO, наш оправдан интерес е изпълнението на  нашата бизнес – дейност в полза на благото на всички наши сътрудници и акционери.

Времетраене, за което личните данни се запаметяват

Критерий за времетраенето на запаметяването на лични данни е съответният законен срок на съхранение. След изтичане на срока  съответните данни се изтриват рутинно, доколкото те повече не са необходими  за изпълнението на договора.

Законни или договорни наредби за предоставяне на лични данни, необходимост за сключване на договор, задължение на касаещото се лице, да предостави личните данни, възможни последици от не-предоставянето

Изясняваме Ви, че предоставянето на лични данни е отчасти предписано от закона /например данъчните наредби/, или може да се получи от договорните правила /например данни за договорния партньор/. Някой път може да бъде необходимо за сключването на договор,  дадено касаещо се лице да ни предостави лични данни, които в последствие да трябва да бъдат обработени от нас. Касаещото се лице например е задължено, да ни предостави лични данни, ако нашата фирма сключи договор с него.  Не- предоставянето на лични данни би имало като последица  това, че договорът няма да може да се сключи с касаещото се лице. Преди предоставянето на лични данни от страна на касаещото се лице  то трябва да се обърне към нашия сътрудник по защитата на данните. Нашият сътрудник по защитата на данните  изяснява на касаещото се лице  отнесено към единичния случай, дали  предоставянето на лични данни е предписано от закона или от договора или е необходимо за сключването на договора, дали съществува задължение, да се предоставят личните данни и какви последствия би имало не- предоставянето им.

Автоматизирано намиране на решение

Като отговорна фирма ние се отказваме от автоматично намиране на решение или профилиране.

Тази декларация за защита на данните беше  изготвена от правния отдел на Стадекс Европа. Тя използва съдържания на DSGVO на Европейския съюз, както и съдържания, които почиват  на генератора за декларации за защита на данни, който беше предоставен от външния сътрудник за защита на данни Дрезден в сътрудничество с RC  ООД, която рециклира използвани лаптопи и от адвокатите  Filesharing  от WBS-LAW.

Позволение за снемането, запаметяването и обработването на лични данни

Запаметяването и използването на лични данни, които предавате на горе-упоменатата фирма  става само чрез нея.  Горе – упоменатите данни се използват само за рекламни цели и за целите на изследването на пазара чрез горе – упоменатото предприятие. Изрично не се извършва препредаване на тези данни на трети лица, даже и  на фирми, свързани към концерна или в сътрудничество  по друг начин с горе-упоменатата фирма. С подписа си позволявам снемането, обработването, запаметяването и използването на личните ми данни за целите на рекламата и изследването на пазара от горе- упоменатото предприятие. Рекламата и изследването на пазара следват по и-мейл, поща, SMS/телефон. Планираното времетраене на запаметяване на упоменатите данни може

да бъде дадено: то е ………..дни/месеци/години,

да не бъде дадено,  критерии за времетраенето на запаметяването са:

Известно ми е, че имам право на сведение относно запаметените ми данни. Също така имам право на коригиране, изтриване, както и ограничаване на обработката. Известно ми е, че  мога да оттегля позволението си по всяко време- изцяло или частично, на горе- упоменатия адрес. Освен това имам право на оплакване пред служба за надзор.  Разбрах съдържанието на това позволение в пълния му обхват.

Да останем във връзка

twitter Последвайте ни в Twitter.

Стадекс® фенкуб във Facebook Стадекс® фенкуб във Facebook

email Изпратете ни съобщение

pinterest Посетете ни в Pinterest.

@StudexMe on Twitter

Толкова е лесно: